Geöffnete + geschlossene Feiertage 2023

An folgenden Feiertage ist die Pension 2023 geschlossen bzw. geöffnet:

geschlossen: 01.01.23 / 06.01.23 / 07.04.23 / 18.05.23 / 08.06.23 / 03.10.23 /

01.11.23 / 24.12.23 / 26.12.23

geöffnet:       10.04.23 / 01.05.23 / 29.05.23 /

25.12.23 und 01.01.24: von 10-12 Uhr geöffnet